عدم تمرکز کودکان
حواس پرتی کودک, عدم تمرکز کودک

15 روش کنترل عدم تمرکز کودکان | حواس پرتی کودک | بهترین متخصص درمان عدم تمرکز کودک

برخی کودکان خصوصا هنگام درس خواندن دچار حواس پرتی می شوند. یعنی به راحتی نمی توانند روی موضوع مشخصی تمرکز کنند. هر کم حواسی، شیطنت یا عدم تمرکز نشانه بیش فعالی کودک نیست. عوامل گوناگونی می تواند بر تمرکز کردن کودک تاثیر بگذارد.