شب ادراری در کودک
شب ادراری

شب ادراری | مهم ترین تفاوت میان شب ادراری و مثانه بیش فعال

شب ادراری اغلب با خواب عمیق کودک مرتبط است – مثانه وی پر است و کودک از خواب بلند نمی شود. مثانه برخی از کودکان نسبت به سایرین کوچک تر بوده و یا در طول شب ادرار بیشتری تولید می کند.منظور از مثانه بیش فعال و یا OAB، نوعی بی اختیاری ادرار است که طی آن ادرار بصورت ناخواسته تخلیه می شود. در این مقاله به بررسی مهم ترین تفاوت میان شب ادراری و مثانه بیش فعال می پردازیم.