اضطراب جدایی
اختلالات اضطرابی

اضطراب جدایی | جدیدترین مرکز درمان اضطراب جدایی در کودکان

بین سن 8 ماهگی تا یک سالگی، کودک نوپا کمی احساس استقلال می کند. ولی هنوز نسبت به جدایی از والدین خود مردد است. این همان زمانی است که اضطراب جدایی در کودک شکل می گیرد. درک احساسات و رفتار های کودک طی دوران رشد و آشنایی با استراتژی های مقابله با احساسات منفی، به مادر و کودک کمک می کند تا راحت تر این دوران را پشت سر بگذارند.