خودزنی
نوجوان

خون بازی یا آسیب زدن به خود | رواندرمانی برای خودزنی

همه چیز در مورد خودزنی خون بازی یکی از پدیده های شایع در مدارس راهنمایی و دبیرستان است. تیغ زدن […]